Thursday August 11, 6:04 am

Ιστορικό

Πρῶτος Μητροπολίτης τῆς συσταθείσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδίας μὲ ἀπόσπαση της ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας τὸ ἔτος 1970, ἐξελέγη ὁ μέχρι τότε βοηθὸς ἐπίσκοπος Νανζιανζοὺ κ. Διονύσιος Ψιάχας.

Ἐγεννήθη εἰς τὴν Χαλκηδόνα, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη τὸ ἔτος 1916. Τὸ 1941 ἔλαβε τὸ πτυχίο του ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης καὶ ὡς Κληρικὸς πρόσφερε τὴν διακονία του, στά Ταταύλα τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὡς Διάκονος καὶ ὡς Ἀρχιμανδρίτης στήν Θεολογικὴ Σχολὴ Χάλκης ὡς ἐπιμελητὴς αὐτῆς, ἐν συνεχείᾳ δὲ στόν καθεδρικὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας στό Λονδίνο.

Τὸ 1956 ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος μὲ τὸν τίτλο Ναζιανζοὺ καὶ ὑπηρέτησε ὡς βοηθὸς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας καὶ Νέας Ζηλανδίας Ἰεζεκιήλ. Τὸ ἔτος 1970 ἀποσπασθείσης τῆς Νέας Ζηλανδίας ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας καὶ ἀναδειχθείσης ὡς αὐτοτελοῦς Μητροπόλεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐξελέγη ὡς πρῶτος Μητροπολίτης αὐτῆς μὲ τὸν τίτλον Νέας Ζηλανδίας καὶ Ὑπερτιμος καὶ Ἔξαρχος Ἰνδιών, Κορέας καὶ Ἰαπωνίας ἐν συνεχείᾳ δὲ καὶ Χὸνγκ Κόνγκ, Φιλιππίνων, Ἰνδονησίας καὶ Σιγκαπούρης.

Ὁ Μητροπολίτης Διονύσιος διεκρίθη γιά τὴν ἀφοσίωσή του στό Σεπτὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὴν ἁπλότητά του καὶ τὴν προθυμία καὶ ἀντοχὴ του στήν ἑξάσκηση τῶν καθηκόντων του στή Νέα Ζηλανδία καὶ στίς χῶρες τῆς Ἑξαρχίας. Ἐγκαινίασε πολλοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ ἐχειροτόνησε Διακόνους καὶ Ἱερεῖς παντοῦ καὶ ἰδίως στήν Κορέα καὶ στίς Ἰνδίες πού ἦσαν κατ’ ἐξοχὴν Ἱεραποστολικές περιοχές. Ἄφησε στήν πρωτεύουσα τῆς Νέας Ζηλανδίας τὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, μὲ trust διὰ τοῦ ὁποίου φαίνεται ἡ οἰκονομικὴ ὑπόσταση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ ἡ ἀναγνώριση της ἀπὸ τὸ Νεοζηλανδικὸ Κράτος.

Στίς 21 Ἰουλίου τοῦ 2003, ἐξελέγη Μητροπολίτης Προύσσης καὶ ὡς τοιοῦτος παρέμεινε πλησίον τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου μέχρι τῆς κοιμήσεώς του (6 Ἰάν. 2008).

 

 

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωσὴφ Χαρκιολάκης, ἐγεννήθη στή Σητεία τῆς Κρήτης τὸ 1955. Τὸ 1978 ἔλαβε τὸ πτυχίο του ἀπὸ τή θεολογική σχολή τοῦ πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ τὸ 1979 ἐχειροτονήθη Διάκονος ἐργασθεὶς ὡς ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στην Μητρόπολη Λευκάδος καὶ Ἰθάκης. Τὸ 1981 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος καὶ ὑπηρέτησε ὡς ἱεροκῆρυξ καὶ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἱεραπύτνης καὶ Σητείας. Ἐν συνεχείᾳ διακόνησε, ἀπὸ διάφορες θέσεις, στήν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας ὅπου τὸ 1989 ἐξελέγη καὶ ἐχειροτονήθη ἐπίσκοπος Ἀριανζού, ὡς βοηθὸς τοῦ ἁγίου Αὐστραλίας κ. Στυλιανού.

Τὸν Ἰούλιο τοῦ 2003 ἐξελέγη ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὡς δεύτερος κατὰ σειρὰ Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας. Εἲναι συγκροτημένος κληρικὸς μὲ εὐρεῖα μόρφωση καὶ γνώση τῆς Ἀγγλικῆς γλώσσης, διακρινόμενος ὡς καλὸς ἱεροκῆρυξ καὶ πολυγραφότατος συγγραφεύς.

Κατὰ τὴν διετῆ περίπου παραμονὴ του ὠργάνωσε τὴν Θεία Λατρεία, ἀσχολήθεις περισσότερο μὲ τὸ κήρυγμα τοῦ Θείου Λόγου καὶ τὴν Ἱερὰ Κατήχηση. Καθιέρωσε τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου ὡς Μητροπολιτικὸ καὶ τοῦ Εὐαγγελισμοὺ ὡς Καθεδρικό. Ἀνεκαίνισε τὴν στέγη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου καὶ ἐπιδιόρθωσε τὴν παρακείμενη κατοικία τὴν ὁποία ἐξώπλισε μὲ τὰ ἀπαραίτητα ἐπιπλα καὶ λοιπὰ σκεύη καὶ ἀντικείμενα ὥστε να εἶναι κατοικήσιμος καὶ ἀξιοπρεπής. Παραιτηθεὶς ἀπὸ τὴν θέσιν τοῦ Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας διὰ προσωπικοὺς λόγους, ἐξελέγη τὸν Ἰούνιο τοῦ 2008 ἀπὸ τὸ Σεπτὸν Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον Τιτλουάριος Μητροπολίτης Προικονήσου, κατὰ δὲ τὸ τρέχον ἔτος 2009 εἶναι καὶ μέλος τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερὰς Συνόδου.

 

 

 

 

 

 

 

Κατὰ τὸ δίμηνο διάστημα ἀπὸ τῆς παραιτήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἰωσὴφ καὶ μέχρι τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ διαδόχου αὐτοῦ κ. Ἀμφιλοχίου, ὡρίσθη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς Τοποτηρητὴς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορέας κ. Σωτήριος Τράμπας, ὁ ὁποῖος ἐστάθη μὲ ζῆλο καὶ ἀγάπη στο ἀπορφανισμένο ποίμνιο τῆς ἱερᾶς αὐτῆς Μητροπόλεως τὸ ὁποῖο μὲ πολλοὺς τρόπους ἐβοήθησε καὶ ἐστήριξε, ἐξωραΐσας καὶ τὴν αἴθουσα ὑποδοχῶν τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοὺ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου.

Τρίτος κατὰ σειρὰ Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας ἐξελέγη τὸ 2005 ὁ Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν Ἀμφιλόχιος Τσοῦκος, βοηθὸς μέχρι τότε τοῦ Μητροπολίτου Ρόδου Κυρίλλου. Μὲ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ συνεχίζει μέχρι τώρα τὴν διακονία του στὴν ἀπόμακρη αὐτὴ Μητρόπολη στὴν ὁποία, μὲ ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐνσωματώθηκαν τὸ ἔτος 2006 καὶ τὰ νησιὰ τοῦ νοτιοανατολικοῦ Εἰρηνικοῦ Fiji, Tonga καὶ Samoa.